The Public Garden near the cinema Hayastan

0

There is a small lovely public garden near the cinema Hayastan. It is full of trees and even in summer it is always shady there and people go there on hot summer days to sit on the benches under the trees. They take care of the garden very well. It is always clean and calm here. There aren’t any big attractions here and even riding bicycles is not allowed.  There are slides and swings for little children in a small part of the garden. There is a monument to Vahan Teryan in the centre of the garden. There are fountains at one end of the garden, and at the other end there is a wall with big pictures of great Armenian writers, composers, poets, artists and actors. I like to go to this garden with my parents on hot summer evenings. We sit under a tree eating ice-cream or popcorn.   

 

Մի փոքրիկ ու հաճելի զբոսայգի կա Հայաստան կինոթատրոնի մոտԱյն լի է ծառերով և ամռանը միշտ ստվերոտ է 

 այնտեղ: Մարդիկ գնում են այնտեղ շոգ ամռանը՝նստելու նստարաններին ծառերի տակԶբոսայգին շատ լավ են խնամում: Այստեղ միշտ մաքուր է և հանգիստ: Այստեղ չկան մեծ ատրակցիոններ և նույնիսկ հեծանիվ քշել չի թույլատրվում: Այգու մի փոքրիկ հատվածում երեխաների համար կան ճոճանակներ և սղարաններ: Վահան Տերյանի մի հուշարձան կա զբոսայգու կենտրոնում: Զբոսայգու մի ծայրում շատրվաններ կան, իսկ մյուս ծայրում մի մեծ պատ կա հայ մեծ գրողների, կոմպոզիտորների, բանաստեղծների, նկարիչների և դերասանների մեծ նկարներով: Ես սիրում եմ իմ ծնողների հետ գնալ այս զբոսայգին ամառվա շոգ երեկոներին: Մենք նստում ենք մի ծառի տակ և պաղպաղակ կամ ադի բուդի ուտում: 

Реклама

Ереванские парки.

0

Мы хотим поговорить об ереванских парках. Сначала мы поговорим о парке, который близок к нашей школе. Это парк вокруг церкви Святой Троицы.
Это большой парк, и дети любят бывать там по вечерам летом.В этом парке хорошо ездить на велосипеде и кататься на роликах. Мне нравится ездить на велосипеде. Те дети, у которых нет велосипеда, могут их арендовать.
Есть также игровые площадки для маленьких детей. Там есть качели и фигурные скобки. Памятник Ованеса Шираза находится в центре парка. Недалеко от мемориала есть сцена для открытых концертов.Зимой, 20 декабря, люди украшают большую рождественскую елку на этой сцене.

 

Երևանի զբոսայգիները

Մենք ուզում ենք խոսել Երևանի զբոսայգիների մասին: Սկզբում մենք կխոսենք այն զբոսայգու մասին, որը մոտ է մեր դպրոցին: Դա Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու շուրջը գտնվող զբոսայգին է: Այն մեծ է և շատ երեխաներ սիրում են գնալ այնտեղ երեկոներին ամռանը: Այս զբոսայգին լավ է հեծանիվ, անվաչմուշկ վարել: Ես սիրում եմ վարել հեծանիվ այնտեղ: Այն երեխաները, ովքեր չունեն հեծանիվ, կարող են վարձակալել դրանք: Այնտեղ կան նաև խաղահրապարակներ փոքր երեխաների համար: Կան ճոճանակներ և սղարաններ այնտեղ:

Հովհաննես Շիրազի հուշարձանը գտնվում է զբոսայգու կենտրոնում: Հուշարձանից ոչ շատ հեռու կա մի բեմահարթակ բացօթյա համերգների համար: Ձմռանը՝ դեկտեմբերի 20-ին, մարդիկ մի մեծ տոնածառ են զարդարում այդ բեմահարթակի վրա:

erevan`s parks

0

Երևանի զբոսայգիները

Մենք ուզում ենք խոսել Երևանի զբոսայգիների մասին: Սկզբում մենք կխոսենք այն զբոսայգու մասին, որը մոտ է մեր դպրոցին: Դա Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու շուրջը գտնվող զբոսայգին է: Այն մեծ է և շատ երեխաներ սիրում են գնալ այնտեղ երեկոներին ամռանը: Այս զբոսայգին լավ է հեծանիվ, անվաչմուշկ վարել: Ես սիրում եմ վարել հեծանիվ այնտեղ: Այն երեխաները, ովքեր չունեն հեծանիվ, կարող են վարձակալել դրանք: Այնտեղ կան նաև խաղահրապարակներ փոքր երեխաների համար: Կան ճոճանակներ և սղարաններ այնտեղ:

Հովհաննես Շիրազի հուշարձանը գտնվում է զբոսայգու կենտրոնում: Հուշարձանից ոչ շատ հեռու կա մի բեմահարթակ բացօթյա համերգների համար: Ձմռանը՝ դեկտեմբերի 20-ին, մարդիկ մի մեծ տոնածառ են զարդարում այդ բեմահարթակի վրա:

 

Yerevan’s parks

We want to speak about Yerevan’s parks. At first we shall speak about the park, which is near to our school. It is the park , which is around the church of Saint Trinity. It is big and a lot of children like to go there in summer evenings. In this park it is comfortable(good) to ride a bicycle and to skate. I like to ride a bicycle there. The children, who don’t have a bicycle, they can rent it. There are also playgrounds for little children there. There are swings and braces there. The statue of Hovhaness Shiraz is in the center of the park. There is a stage for the concerts in open air not far from the statue. People decorate a big Christmas tree on the stage in the 20th of December.

englis-15.10.1217

0

What did you have  for breakfast?   I had  nutela.

Did you have a shower in the morning?   No I did not

What time did you go to schooI? I go to schooI at nine.

Did you go  by bus? Yes I did.

What did you  eat for lunch? I ate soup.

Did you eat a sandwich? Yes I ate.

When did you come home from school? I came home at six

Did you do your homework in the afternoon? Yes I did.

What time did you go to sleep at night? I went to sleep at nine. Bottom of Form

 

 

 

I bought a new bicycle last week

My family  went to the theatre yesterday

Ahmed lived in London three years ago.

My mother  is making coffee now.

Sam will go to circus now.

I am talking on the telephone at the moment.

Sally always helps her mother in the house.

Goldilocks and the three bears

0

Once upon a time there was a little girl. Her name was Goldilocks. She had golden hair. One day Goldilocks was walking in the forest. She saw a house and knocked on the door. She went inside. Nobody was there. Goldilocks saw three bowls on the table. She was hungry. ‘This porridge is too hot! This porridge is too cold! This porridge is just right!’ Goldilocks ate all the porridge. Goldilocks was tired now. ‘This chair is too big! This chair is too big, too! This chair is just right!’ But the chair broke! Goldilocks was very tired. She went upstairs. ‘This bed is too hard! This bed is too soft! This bed is just right!’ Soon, the bears came home. ‘Someone’s been eating my porridge!’ said Daddy Bear. ‘Someone’s been eating my porridge!’ said Mummy Bear. ‘Someone’s been eating my porridge — and it’s all gone!’ said Baby Bear. ‘Someone’s been sitting on my chair!’ said Daddy Bear. ‘Someone’s been sitting on my chair!’ said Mummy Bear. ‘Someone’s been sitting on my chair — and it’s broken!’ said Baby Bear. ‘Someone’s been sleeping in my bed!’ said Daddy Bear. ‘Someone’s been sleeping in my bed!’ said Mummy Bear. ‘Someone’s been sleeping in my bed — and she’s still there!’ said Baby Bear. Goldilocks woke up and saw the three bears. ‘Help!’ She ran downstairs and into the forest. She never came back again.

Goldilocks and the three bears

0

Once upon a time there was a little girl. Her name was Goldilocks. She had golden hair. One day Goldilocks was walking in the forest. She saw a house and knocked on the door. She went inside. Nobody was there. Goldilocks saw three bowls on the table. She was hungry. ‘This porridge is too hot! This porridge is too cold! This porridge is just right!’ Goldilocks ate all the porridge. Goldilocks was tired now. ‘This chair is too big! This chair is too big, too! This chair is just right!’ But the chair broke! Goldilocks was very tired. She went upstairs. ‘This bed is too hard! This bed is too soft! This bed is just right!’ Soon, the bears came home. ‘Someone’s been eating my porridge!’ said Daddy Bear. ‘Someone’s been eating my porridge!’ said Mummy Bear. ‘Someone’s been eating my porridge — and it’s all gone!’ said Baby Bear. ‘Someone’s been sitting on my chair!’ said Daddy Bear. ‘Someone’s been sitting on my chair!’ said Mummy Bear. ‘Someone’s been sitting on my chair — and it’s broken!’ said Baby Bear. ‘Someone’s been sleeping in my bed!’ said Daddy Bear. ‘Someone’s been sleeping in my bed!’ said Mummy Bear. ‘Someone’s been sleeping in my bed — and she’s still there!’ said Baby Bear. Goldilocks woke up and saw the three bears. ‘Help!’ She ran downstairs and into the forest. She never came back again.

English 11.10.2017

0

1.Իմ զգեստը ավելի գեղեցիկ է քան իմ քույրիկի զգեստը:

  1. Արամը ամենախելացի տղան է դասարանում:
  2. Դու իմ ամենալավ(լավագույն) ընկերն ես:
  3. Իմ գիրքը ավելի հետաքրքիր է քան քո գիրքը:
  4. Մանեն ամենաբարձրահասակ աղջիկն է դասարանում:

My dress is more beautiful, than my sister’s dress.

Aram is the cleverest boy in the class.

You are my best friend.

My book is more interesting than your book.

Mane is the tallest girl in the class.